شناسنامه خدمات
1 _ نظارت بر ادارات نظارت بر درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور
شناسه خدمت : ۱۶۰۳۱۰۱۲۱۰۰
  آدرس اینترنتی : https://accreditation.behdasht.gov.ir/
  شماره تماس : 09123314749
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
 شرح خدمت :
اعتباربخشی معیاری جهت ارزیابی بیمارستانهای دولتی و غیردولتی به منظور بالا بردن کیفیت ارائه خدمت و کسب درجه اعتباربخشی می‌باشد. که تمامی این اقدامات با هماهنگی مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی انجام می گیرد .
این خدمت فاقد ارباب رجوع است و با هماهنگی وزارت متبوع ارزیابان کشوری و دانشگاهی مشخص می گردند.
2 _ صدور گواهینامه آموزش بهداشت عمومی
شناسه خدمت : ۱۶۰۴۱۰۱۸۱۰۰
  آدرس اینترنتی : https://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages/
  شماره تماس : 02181455369
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
 صدور گواهینامه آموزش بهداشت عمومی به متصدیان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی
به استناد ماده 15 کد دستورالعمل 18039213 به عنوان دستورالعمل تاسیس و فعالیت آموزشگاه های بهداشت اسناد مرجع صدور گواهینامه ، آموزشگاه ( با امضای مدیر آموزشگاه) می باشد.
رسید زمان دار :  تحویل رسید خدمت به ارباب‌رجوع پس از ثبت درخواست در آموزشگاه ثبت اصناف (بخش خصوصی) توسط بخش خصوصی ارسال می گردد
گواهینامه به‌صورت فیزیکی ازسوی بخش خصوصی صادر می‌گردد.
3 _ توزیع پزشکان و صدور گواهی مربوطه
شناسه خدمت : 16031014000
  آدرس اینترنتی : http://medcare.behdasht.gov.ir
  شماره تماس : 02181455369
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
4 _ صدور کارت بهداشت
شناسه خدمت : 16041017000
  آدرس اینترنتی : http://markazsalamat.behdasht.gov.ir/
  شماره تماس : 02181453097
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
 شرح خدمت: (دریافت فایل معرفی خدمت)
براساس آیین نامه قانون موادخوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی کلیه متصدیان و کارگران شاغل در مراکز تهیه و توزیع موادغذایی و اماکن عمومی بایستی دارای کارت بهداشت باشند. بخشی از فرآیند صدور کارت بهداشت کارکنان مشمول، طبق دستورالعمل صدور کارت بهداشت، به دفاتر پیشخوان واگذار شده است.
متقاضی جهت ثبت‌نام به دفاتر پیش‌خوان دولت مراجعه و پس از ثبت‌نام با برگه رسید به پزشک مرکز خدمات جامع سلامت جهت تکمیل چک‌لیست و معرفی به آزمایشگاه جهت انجام آزمایشات مصوب مراجعه می‌نمایند. پس ‌از دریافت نتایج آزمایش مجدد به پزشک مرکز مراجعه و درصورت تأیید سلامت متقاضی تأییدیه صدور کارت بهداشت توسط مسئول مرکز خدمات جامع صادر می‌شود. متقاضی می‌تواند پس‌ از دریافت پیامک آماده بودن کارت بهداشت به دفاتر پیشخوان مراجعه و کارت بهداشت خود را دریافت نمایند.
5 _ صدورمجوز شرکت های مبارزه با حشرات و سم پاشی
شناسه خدمت : ۱۱۶۰۴۱۰۱۸۱۰
  آدرس اینترنتی : http://markazsalamat.behdasht.gov.ir/
  شماره تماس : 02181453097
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
 شرح خدمت :
صدور پروانه مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و مسکونی: به منظور کنترل حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و مسکونی، شرکت‌‌هایی که مراحل قانونی ثبت شرکت یا موسسه خود را ثبت کرده‌اند می‌توانند با طی مراحل فرآیند در حوزه معاونت بهداشتی مجوز فعالیت دریافت دارند.
مدیرعامل شرکت درخواست خود را مبنی بر تاسیس شرکت مبارزه با حشرات بصورت کتبی به معاون بهداشتی ارسال می کند . گروه بهداشت محیط مدارک مورد نیاز جهت دریافت مجوز و اعلام معرفی مسئول فنی شرکت جهت شرکت در آزمون مربوطه را به مدیرعامل شرکت اعلام کرده و رونوشت آنر را به مرکز بهداشت شهرستان محل استقرار شرکت اعلام می نماید.
شرکت متقاضی مدارک خود را به واحد بهداشت محیط شهرستان تحویل داده و محل شرکت را جهت بازدید بازرس بهداشت محیط به شهرستان اعلام می نماید.
به موازات این فرایند مسئول فنی شرکت در آزمونی که بصورت فصلی و توسط معاونت بهداشتی برگزار میشود. شرکت می کند.مرکز بهداشت شهرستان درصو.رت تایید مدارک و محل شرکت مراتب را به مرکز بهداشت استان اعلام می نماید .درصورت قبولی مسئول فنی در آزمون و پس از دریافت نامه شهرستان با پرداخت تعرفه مصوب کشور مجوز فعایت شرکت مبارزه با حشرات و جانئارن موزی در اماکن عمومی و مسکونی توسط معاون بهداشتی صادر می گردد.
رسید خدمت : صدور پروانه بصورت فیزیکی
رسید زمان دار : عدم مصداق .از سوی شرکت خصوصی با مراجعین در ارتباط هستند


6 _ خدمات پزشک خانواده
شناسه خدمت : 16021020000
  آدرس اینترنتی : http://www.iehs.ir
  شماره تماس : 02181455369
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
شرح خدمت:
ثبت نام متقاضیان عقد قرارداد بیمه روستایی و پزشک خانواده، قرارداد شرکتی(شامل :پزشک، دندانپزشک، ماما، بهداشت عمومی، مبارزه با بیماریها، بهداشت محیط، بهداشت حرفهای، تغذیه، روانشناس بالینی، پرستاری، علوم آزمایشگاهی، فوریت پزشکی و )...که دوره تحصیلی خود را تمام کردهاند، برای انجام خدمات  . هزار نفر مناطق تحت پوشش استان 22 ایشان بهعنوان اعضای تیم سلامت برنامه پزشک خانواده در مناطق روستایی و شهرهای زیر
7 _ ایجاد پرونده الکترونیک سلامت افراد
شناسه خدمت : 16041021000
  آدرس اینترنتی : http://ehr2.behdasht.gov.ir/SRM
  شماره تماس : 06633300661
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
 شرح خدمت:
تشکیل پرونده الکترونیکی سلامت خانوار که مراقبتهای بهداشتی و درمانی ارایه شده به یک فرد را مستند میکند.
8 _ ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور
شناسه خدمت : 18041023000
  آدرس اینترنتی : http://pe.iums.ac.ir
  شماره تماس : 06633120150
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
 شرح خدمت :این خدمت کشوری بوده وبصورت الکترونیکی در وزارت بهداشت و درمان صورت می گیرد.دانشجویان که خارج از کشور به تحصیل پرداخته اند جهت اعمال مدارک و گذراندن دوره های تحصیلی  به سامانه http://pe.iums.ac.ir/  مراجعه می نمایند.و پیگیری مراحل کار در وزارت خانه انجام میشود.
9 _ آموزش مستمر جامعه پزشکی
شناسه خدمت : 18041023000
  آدرس اینترنتی : ir.ircme.www
  شماره تماس : 06633120150
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
10 _ ارزشیابی بخش های آموزشی دستیار دانشگاه های علوم پزشکی
شناسه خدمت : 18041025000
  آدرس اینترنتی : cgme.behdasht.gov.ir
  شماره تماس : 06633120150
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
11 _ ثبت نام و برگزاری آزمون
شناسه خدمت : ۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۰
  آدرس اینترنتی : http://www.sanjeshp.ir
  شماره تماس : 06633120150
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
 شرح خدمت :
ثبت نام اینترنتی مرحله ایی از ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دلنشگاه است که پذیرفته شدگان می بایست به سامانه اینترنتی به آدرسr   مراجعه و نسبت به آپلود مدارک مورد نیاز ثبت نام ، اقدام نمایند پس از بررسی توسط کارشناسان اداره خدمات آموزشی ، در صورت تکمیل مدارک درخواستی ، می بایست برگه تاییدیه ثبت نام اینترنتی پرینت و در روز ثبت نام حضوری به همراه داشته باشند. در غیر اینصورت نسبت به تکمیل مدارک و ارسال مجدد آن اقدام نمایند.

پذیرفته شدگان تحصیلات تکمیلی دانشگاه در ابتدای هر سال تحصیلی موظف به ارایه مدارک و ثبت نام در دانشگاه می باشند. سامانه الکترونیکی ثبت نام دانشگاه جهت صرفه جویی در زمان، هزینه رفت و آمد و اقامت پذیرفته شدگان طراحی و اجرا شده است به گونه ای که پذیرفته شدگان در دورترین نقاط ایران از طریق این سامانه و با اتصال به اینترنت نسبت به ارایه مدارک اقدام می نمایند و پس از رفع نقایص احتمالی ثبت نام خود در بازه های زمانی تعیین شده توسط دانشگاه نسبت به ارایه اصل مدارک ثبت نام خود اقدام می نمایند. این سامانه باعث شده است تا زمان ثبت نام حضوری و ارایه مدارک از تقریبا ده روز ( در ثبت نام سنتی ) تبدیل به حداقل نیم ساعت و حداکثر چند ساعت اداری شده است.
 
12 _ بازنگری برنامه های آموزشی رشته های تخصصی دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی
شناسه خدمت : ۱۸۰۴۱۰۰۲۷۱۰۲
  آدرس اینترنتی : http://gpde.behdasht.gov.ir
  شماره تماس : 06633120150
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
 شرح خدمت :
بطور کلی این زیرخدمت در وزارتخانه صورت می گیرد . اما مستندات مورد نیاز جهت ارائه به وزارت خانه صورت می پذیرد.
 
13 _ جذب اعضای هیات علمی
شناسه خدمت : ۱۰۰۳۱۰۲۸۱۰۰
  آدرس اینترنتی : http://aac.behdasht.gov.ir
  شماره تماس : 06633120150
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
 شرح خدمت :
رسالت: از آنجاییکه یکی از ارکان اصلی دانشگاه، اعضای هیات علمی متدین پایبند به اصول و ارزشهای والای نظام جمهوری اسلامی و فرهیخته و توانمند می باشند لذا  از طریق  جذب نیروهای متدین و توانمند به ارتقاء آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و خدماتی دانشگاه می اندیشیم.
اهداف : یکپارچه سازی کلیه امور مرتبط با اعضای هیات علمی در راستای ارائه خدمات جامع به اعضای هیات علمی
وظایف : ایده و افکار کارشناسان حاضر در دبیرخانه هیات اجرایی جذب بر این اصل استوار است که کلیه امور مربوط به اعضای هیات علمی دانشگاه ( اعم از جذب هیات علمی،تبدیل وضعیت استخدامی متعهد خدمت و......) در حداقل زمان ممکن بررسی و به نحو احسنت و با در نظر گرفتن رضایت ارباب رجوع  ارائه نمایند.
متقاضیان در این سامانه ثبت نام می کنند .سامانه جذب اعضای هیات علمی وزارت بهداشت   https://ippapp.behdasht.gov.ir
کلیه مراحل الکترونیکی انجام میشود.
رسید پس از ثبت مراحل صادر میشود.رسید زمان دار : عدم مصداق
کد رهگیری : از طریق نام کاربری و رمز عبور قابلیت رهگیری الکترونیکی در سامانه وجود دارد.
استعلام الکترونیکی از سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور وجود دارد.
 
 


14 _ معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها به بانک های عامل جهت دریافت وام مسکن
شناسه خدمت : ۱۳۰۱۱۰۲۹۱۰۰
  آدرس اینترنتی : http://dme.behdasht.gov.ir
  شماره تماس : 06633120150
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
 شرح خدمت : امور رفاهی عبارت است از مجموعه عملیاتی که باعث حل مشکلات کارکنان شده و نیازهای داخل و خارج سازمانی آنها (اعم از نیازهای مادی و معنوی و روانی) را حتی‌المقدور مرتفع می‌سازد و آنها را از نظر جسمانی و روانی سالم نگاه می‌دارد. بدین ترتیب، سازمان‌های مختلف نسبت به احتیاجاتی که کارکنان دارند در حد توان خود برنامه‌های رفاهی مختلفی را اجرا می‌کنند .
رفاه کارکنان از جایگاه خاصی در فعالیت‌های دانشگاه علوم پزشکی قزوین برخوردار می باشد. مسلما با ایجاد رفاه نسبی و رضایت کارکنان، انگیزه آنان برای ارایه خدمات بیشتر و با کیفیت که اثرات آن زمینه ساز فعالیت‌های دانشگاه می باشد، بیشتر می شود و می‌توان با مدیریتی صحیح با استفاده از منابع دانشگاه، کمک کارکنان و سایر منابع خارج دانشگاه، رفاه کارکنان را به نقطه مطلوب در مدت کوتاهی رساند و با ارایه خدمات مشاوره‌ای،آموزشی و ظرفیت سازی، سیاحتی زیارتی، تهیه لوازم مورد نیاز کارکنان، گسترش فضاهای ورزشی، وام‌های مختلف و خدمات درمانی نسبت به افزایش سطح رفاه کارکنان اقدام نمود.
جهت رفاه حال همکاران که نیاز به دریافت وام های بانک رفاه دارند اعتباری از سوی صندوق رفاه وزارت بهداشت جهت ارائه به همکاران  وام تخصیص گرفته است. همکاران  متقاضی وام  باید در مهلت مقرر در پورتال صندوق رفاه اقدام به ثبت نام کنند. دریافت کنندگان خدمت این اداره همکاران  دانشگاه علوم پزشکی قزوین اعم از قراردادی،شرکتی، رسمی، هیات علمی و... ) می باشند. دستورالعمل کلیه وامها  از طریق اتوماسیون اعلام می گردد .
 
15 _ فعال سازی مرکز پاسخگویی سلامت
شناسه خدمت : 16041016000
  آدرس اینترنتی : crm.1590.ir 1590.behdasht.gov.ir 1690.behdasht.gov.ir Crm.1690.ir
  شماره تماس : 190
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
16 _ سرویس استحقاق درمان
شناسه خدمت : 16062574000
  آدرس اینترنتی : http://bitsa.ir/bitsa
  شماره تماس : 02181455369
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
17 _ ارتقاء ، آگاهی و فرهنگسازی درحوزه سلامت
شناسه خدمت : 16041015000
  آدرس اینترنتی : http://lums.ac.ir
  شماره تماس : 06633300661-5
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
 
 
اﻧﺠﺎم آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرارﺗﻘﺎی ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ:
ﺷﺮحﺧﺪﻣﺖ  :ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ،رﺑﺎت ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ اﻳﺠﺎدﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارتﺑﻬﺪاﺷﺖ درﭘﺮﺗﺎل ﻣﻌﺎوﻧﺖﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎرﮔﺰاری ﺷﺪه  اﺳﺖ ﺗﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻓﺎﻳﻞﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲﻛﺘﺎبﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ درﮔﺮوه آﻣﻮزش وارﺗﻘﺎیﺳﻼﻣﺖ وﺿﺮورت اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺮدم و .وﻧﻴﺰ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدﻣﻲ از ﻣﻄﺎﻟﺐآﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ و ﻣﺤﺘﻮای ﻛﻤﭙﻴﻦﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
 
 
18 _ ثبت الکترونیکی گواهی ولادت و مرگ
شناسه خدمت : 10031019000
  آدرس اینترنتی : http://lums.ac.ir
  شماره تماس : 06633300661-5
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
شرح خدمت:
پس از تولد نوزاد در هر یک از بیمارستانها فرم ویژه گواهی ولادت پس از تولد تکمیل و پس از مهر و امضا توسط عامل زایمان به والدین تحویل میگردد ، والدین می بایست طی مهلت ده روزه  به سازمان ثبت احوال مراجعه نموده و شناسنامه نوزاد را دریافت نمایند
 
 
 
 
شرح خدمت:
 نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ یکی از نظام‌های اصلی جمع آوری اطلاعات بهداشتی در کشور محسوب شده که وظیفه اصلی این نظام پس از جمع آوری اطلاعات، ارائه گزارشاتی از وضعیت سیمای مرگ کشور می‌باشد که به عنوان مبنای اساسی بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها، سیاستگذاری‌ها و تصمیم گیری‌های بخش‌های مختلف توسعه از جمله حوزه سلامت محسوب می گردد. داده‌های مرگ به علت اینکه شاخص‌های اثر نهایی برنامه‌های سلامت را ارایه می‌دهند برای ارزشیابی برنامه و مداخلات سلامت کاربردهای اساسی دارند همچنین در سطح بین المللی برنامه‌های مختلفی در زمینه توسعه کشورها پیش‌‌بینی شده است که مهمترین آن برنامه توسعه پایدار (SDGs) است که تعدادی از شاخص‌های این برنامه بر مبنای میزان های مرگ و میر و علل مرگ است.
 
ثبت گواهی فوت
از آنجایی که مأموریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین عمر طولانی توأم با سلامتی برای آحاد جامعه است. از علل بیماری و مرگ بعنوان نماد و راهنمایی برای هدایت برنامه‌های مرتبط با سلامتی استفاده می‌شود. در این وزارتخانه کلیه منابعی که امکان بدست آوردن اطلاعات مرگ و میر در آنها وجود دارد بعنوان پایگاه دیده ور تلقی می شوند و اطلاعات موجود در آنها جمع‌آوری می‌گردد.
 
منابع ثبت گواهی فوت عبارتند از:
v اداره پزشکی قانونی
v مراکز آموزشی درمانی و پزشکی (بیمارستان‌ها و زایشگاه‌های بخش خصوصی و دولتی)
vمطب و درمانگاه‌ها
vمراکز خدمات جامع سلامت (شهری و روستایی)
vمؤسسه پزشکان معتمد (داد پزشک)
 گواهی فوت
این گواهی، در حقیقت گواهی قانونی جهت تائید مرگ و عدم لزوم ادامه اقدامات احیاء و انتقال جسد به سردخانه بوده ولی مجوزی برای دفن جنازه نمی‌باشد. صدور گواهی فوت وظیفه پزشک است و صرفاً تایید کننده مرگ بیمار می‌باشد. در صدور این گواهی باید متوفی احراز هویت شده، مشخصات کامل وی و علت مرگ قید شود. درحال حاضر در کشورمان گواهی فوت با توجه به استانداردهای سازمان جهانی بهداشت به دو گواهی فوت سن بالای هفت روز و گواهی فوت مرده زایی و زیر هفت روز تفکیک و در سراسر کشور جاری شده است. این گواهی‌ها در چهار نسخه بوده که نسخه سفید مخصوص سازمان ثبت احوال، نسخه سبز مخصوص واحدهای تحت پوشش شهرداری‌ها، نسخه قرمز مخصوص مراکز بهداشت و درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و نسخه زرد مخصوص سوابق پزشک یا مؤسسه می‌باشد. این گواهی‌ها باید با خودکار و با خط خوانا به صورتی نوشته شود که روی هر چهار نسخه قابل خواندن باشد و همچنین علت مرگ به فارسی نوشته شده و از بکار بردن کلمات بصورت مخفف و انگلیسی خودداری شود. این گواهی به طور کلی از دو قسمت گواهی فوت و جواز دفن تشکیل شده است و اگر قسمتی که در آن قید شده «دفن متوفی بلامانع است» تکمیل گردد، اجازه دفن داده می شود و در واقع پزشک جواز دفن را صادر نموده است. در مواردی که منع صدور جواز دفن وجود دارد پزشک نباید قسمت فوق را تکمیل و مهر نماید. ماماها می‌توانند گواهی فوت برای مرده زایی و نوزاد زیر ۷ روز صادر نمایند ولی نمی‌توانند جواز صادر نمایند. لزوم صدور گواهی فوت و جواز دفن آشنا بودن با علائم ظاهری و قطعی مرگ بوده و شخص معاینه کننده باید بتواند در درجه اول وقوع مرگ را مسجل نموده و سپس علل منجر به فوت را تعیین نماید. تکمیل دقیق گواهی فوت و حفظ و نگهداری آن می‌تواند در صورت نیاز به عنوان یک مدرک قانونی قابل دفاع مورد استفاده قرار گیرد.
نحوه تکمیل گواهی فوت برای سنین بالای هفت روز:
 این گواهی برای کلیه متوفیان به غیر از موارد مرده زایی ) جنین هفته 22 حاملگی به بعد) و نوزادن مرده به دنیا آمده و متولدینی که کمتر از ۷ روز عمر کرده اند، تکمیل می گردد. بنابراین باید در هنگام صدور گواهی فوت، درصورتی که متوفی نوزاد است سن دقیق آنها مورد توجه قرار گیرد.
نحوه تکمیل گواهی فوت برای موارد مرده زایی و زیر هفت روز:
این گواهی برای موارد مرده زایی(از هفته 22 حاملگی به بعد) و یا مرگ زود هنگام نوزادی از لحظه تولد تا ۷ روز اول زندگی نوزاد تکمیل می گردد.
جواز دفن خاص پزشکی قانونی:
در موارد فوتی مشکوک یا به علل نامشخص، جسد برای بررسی و یا انجام کالبد شکافی و تعیین علت مرگ به سازمان پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شود.  پس‌از بررسی و تعیین علت مرگ، فرم جواز دفن توسط پزشکی قانونی برای متوفی صادر شده و بدینوسیله اجازه دفن جسد داده می‌شود.
فرآیند صدور جواز دفن در مؤسسه پزشکان معتمد(دادپزشک)
پس از احراز هویت و معاینه جسد و بررسی مدارک بالینی چنانچه:
الف:  امکان صدور جواز دفن توسط پزشک مؤسسه پزشکان معتمد (دادپزشک) وجود داشت. پس از اخذ تعرفه مصوب وزارت بهداشت نسبت به صدور جواز دفن در سربرگ وزارت بهداشت اقدام می‌نماید.
 ب:  درصورتی که نیاز به معاینه جسد توسط پزشکی قانونی تشخیص داده شود، راهنمایی لازم جهت اخذ دستور قضائی و انتقال جسد انجام خواهد شد.

19 _ سرویس کدگذاری سلامت
شناسه خدمت : 16061022000
  آدرس اینترنتی : Paygah.behdasht.gov.ir
  شماره تماس : 1690
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
ارتباط با سامانه  شهاب
Shahab.behdasht.gov.ir
 سامانه 1690
20 _ نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول سلامت در مراکز تابعه دانشگاه های علوم پزشکی کشور
شناسه خدمت : ۱ ۱۶۰۳۱۰۱۲۱۰
  آدرس اینترنتی : https://accreditation.behdasht.gov.ir
  شماره تماس : سمیه طوسانی 09166631667
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
 شرح خدمت
این خدمت جهت ارزیابی عملکرد مراکز در زمینه  حسن اجرای برنامه تحول سلامت و به منظور رفع اشکالات موجود و بالا بردن کیفیت ارائه خدمت انجام می شود.اما بطور کلی این خدمت در سطح وزارت خانه صورت می گیرد و دانشگاه های کشور مورد ارزیابی قرار می گیرند.
دانشگاه علوم پزشکی با مدیران و روسای بیمارستان و مراکز درمانی در جلسات ستاد تحول سلامت دانشگاه که ریاست دانشگاه و دبیر معاونت درمان دانشگاه برگزار می گردد و نحوه اجرای محورهای تحول سلامت در حوزه درمان ، بهداشت ، آموزش و غذا و دارو ، نظارت مستقیم  دارد .
21 _ بازدیدهای دوره ای و موردی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی
شناسه خدمت : ۱۶۰۲۱۰۱۲۱۰۲
  آدرس اینترنتی : https://accreditation.behdasht.gov.ir
  شماره تماس : 09166631667 سمیه طوسانی
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
  شرح خدمت
بازدیدهای دوره ای و موردی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی جهت ارزیابی عملکرد مراکز در زمینه های متعدد و به منظور رفع اشکالات موجود و بالا بردن کیفیت ارائه خدمت انجام می شود.


22 _ برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی کشوری جهت توانمند سازی ارزیابان کشوری
شناسه خدمت : ۱۸۰۵۱۰۱۲۱۰۴
  آدرس اینترنتی : https://accreditation.behdasht.gov.ir
  شماره تماس : سمیه طوسانی 09166631667
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
 شرح خدمت
 این خدمت کشوری بوده و توسط وزارت بهداشت و درمان به صورت حضوری یا الکترونیکی به دانشگاهها ارائه می گرد
23 _ رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی
شناسه خدمت : ۱۶۰۶۱۰۱۲۱۰۳
  آدرس اینترنتی : https://b2n.ir/h13801
  شماره تماس : 06633300661-5
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
 به منظور افزایش رضایت و تکریم ارباب رجوع، حوزه نظارت بر مراکز سرپایی و بستری، به شکایات و نارضایتی مراجعین از مراکز درمان سرپایی و بستری رسیدگی می نماید. به این منظور جهت رسیدگی به شکایت، شاکی می‌تواند شرح ماوقع را بصورت کتبی با ثبت شماره تلفن تحویل دبیرخانه نماید و یا با شماره 190 تماس گرفته و شکایت خود را ثبت نماید. بعد از مشاهده شکایت توسط رئیس محترم اداره نظارت، شکایت جهت بررسی کامل و پاسخگویی به شاکی، به کارشناس مربوطه ارجاع می شود.
 

عنوان زیرخدمت :
مراجعین اداره نظارت بر دو گونه اند .
الف) متقاضیان خدمت که درخواست خود را بطور کتبی(شکایت) به دبیرخانه معاونت تقدیم  کرده و بعد از بررسی شکایت پاسخ شفاهی یا کتبی یا ارجاع به نظام پزشکی کمتر از 20 روز به شاکی ارائه میشود .
ب) افراد یا موسسات  متخلف که به تخلف آنها رسیدگی و برای تذکر یا اخذ تعهد یا اجراع به مراجع قضایی به  معاونت احضار میشوند . (بصورت غیر الکترونیکی)
24 _ صدور و تمدید پروانه موسسات پزشکی
شناسه خدمت : 16021013100
  آدرس اینترنتی : https://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages
  شماره تماس : نیکی پناهی 09167166581
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
 شرح خدمت :
فرآیند صدور پروانه موسسات درمانی دارای 2 فصل عمده  با اخذ مدارک متفاوت می باشد که شامل :
    صدور موافقت اصولی
    صدور پروانه های قانونی
در مرحله صدور موافقت اصولی بنا به نوع درخواست که شامل بیش از 50 نوع موسسه و مرکز پزشکی و پیراپزشکی می‌تواند باشد، مدارک متقاضیان (حقیقی، حقوقی، دولتی و عمومی غیر دولتی) اخذ و بعد از تکمیل مدارک در کمیسیون ماده 20 دانشگاه مطرح و بعد از تایید در کمیسیون، جهت درخواست ارائه گردیده، موافقت اصولی صادر می‌شود بجز درخواستهای تاسیس بیمارستان، مرکز جراحی محدود و سرپایی، مرکز تصویربرداری (و با عنایت به بخشنامه جدید) کلیه درخواستهای تاسیس مراکز مرتبط با سازمانها و نهادهای عمومی غیر دولتی و وابسته به نیروهای مسلح که کمیسیونهای ماده 20 وزارت مطرح و بعد از تایید موافقت اصولی صادر می‌گردد.
در مرحله صدور پروانه‌های قانونی نیز که شامل مراحل صدور پروانه های بهره برداری، مسئول فنی، تغییر ساعت فعالیت، تغییر موسس، تغییر آدرس، افزایش یا کاهش بخش  و تمدید پروانه بهره برداری و مسئول فنی و سایر موارد مرتبط بعد از اخذ پروانه های بهره برداری می‌باشد نیز مانند مرحله موافقت اصولی بعضی موارد در دانشگاه و سایر موارد در وزارت انجام می‌گیرد.
پرداخت الکترونیکی: درحال حاضر فیش پرداختی آپلود می شود توسط متقاضی . بزودی به درگاه متصل میشود.
ارائه رسید خدمت: پس از بررسی درخواست در کمسیون ماده 20 دانشگاه ، پروانه صادرمی شود.و رسید زمان دار در سامانه قابل رویت می باشد.
با نام کاربری و رمز امکان رصد متقاضی  درخصوص مراحل انجام کار وجود دارد. شامل نمودار گردش کار و درج تاریخ
دریافت کد رهگیری: کد 6 رقمی به عنوان شماره درخواست به متقاضی نشان داده میشود در سامانه
تعداد مراحل حضوری :  2 بار.
بار اول برای آشنایی با سامانه و دریافت آیین نامه و سامانه
بار آخر برای دریافت پروانه و ارسال مدارک دستی به کارشناسان مسئول.پروانه با امضای رییس دانشگاه فیزیکی ارسال میشود.

استعلام: از معاونت بهداشتی ، اداره نظارت و دفتر فنی دانشگاه صورت می گیرد.
25 _ اجرا و مشارکت در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی به منظور ارتقای سلامت در سطح کشور
شناسه خدمت : ۱۶۰۵۱۰۱۲۱۰۵
  آدرس اینترنتی : https://accreditation.behdasht.gov.ir
  شماره تماس : سمیه طوسانی 09166631667
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
  شرح خدمت
این خدمت وزارتی بوده و در سطح کشور اجرا میشود. علاقه مندان به تحقیق و پژوهش در همه حوزه ها می تواند در این امر مشارکت نمایند.
26 _ تمدید پروانه موسسات پزشکی
شناسه خدمت : ۱۶۰۴۱۰۱۲۱۰۱
  آدرس اینترنتی : https://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages
  شماره تماس : نیکی پناهی 09167166581
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
 شرح خدمت :
با توجه به تاریخ اعتبار پروانه های موسسات پزشکی منطبق بر مدارک و شرایط متقاضیان، پس از اتمام تاریخ اعتبار پروانه موسسه، ادامه ارائه خدمات به صورت قانونی منوط به تمدید اعتبار پروانه است. در غیر اینصورت هرگونه فعالیت پس از خاتمه اعتبار غیرقانونی تلقی می شود.
ارائه رسید خدمت: پس از بررسی درخواست در کمسیون ماده 20 دانشگاه ، پروانه صادرمی شود.و رسید زمان دار در سامانه قابل رویت می باشد.
27 _ ابطال پروانه موسسات پزشکی بر اساس اعلام تعزیرات پزشکی
شناسه خدمت : ۱۶۰۲۱۰۱۲۱۰۲
  آدرس اینترنتی : https://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages
  شماره تماس : نیکی پناهی 09167166581
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
 شرح خدمت :
در صورت درخواست متقاضی جهت تعطیلی موسسه و یا عدم رعایت قوانین و مقررات لازم ( طبق دستور مرجع قضایی) توسط مراکز، پروانه موسسه باطل می‌گردد.
پس از ابطال پروانه در سامانه قابل رویت است
28 _ اصلاحات مورد بر اساس تقاضای موسسه پزشکی
شناسه خدمت : ۱۶۰۶۱۰۱۲۱۰۳
  آدرس اینترنتی : https://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages
  شماره تماس : نیکی پناهی 09167166581
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
 شرح خدمت :
در صورت وجود هرگونه تغییری در پروانه ثبت شده یک موسسه، پس از ارسال شرح درخواست توسط متقاضی در صورت عدم منع قانونی، تغییرات مورد نظر(تغییر آدرس، تغییر نام، تغییر ساعات فعالیت و ...) اعمال و پروانه اصلاح می‌گردد.
ارائه رسید : درصورت درخواست توسط متقاضی قابل پیگیری در سامانه می باشد.
کد رهگیری :با درخواست متقاضی جهت ابطال، کد 6 رقمی به عنوان شماره درخواست به متقاضی نشان داده میشود در سامانه
استعلام :از معاونت بهداشتی ، اداره نظارت و دفتر فنی دانشگاه صورت می گیرد.
29 _ لغو بر اساس زمان بندی تعیین شده در قرارداد تاسیس به دلیل عدم معرفی ملک و یا تاخیر در ارائه مدارک لازم
شناسه خدمت : ۱۸۰۵۱۰۱۲۱۰۴
  آدرس اینترنتی : https://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages
  شماره تماس : نیکی پناهی 09167166581
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
 شرح خدمت :
پس از صدور موافقت اصولی و قرارداد تاسیس در صورتی که متقاضی ظرف مدت تعیین شده در بند الف قرارداد (4ماه) موفق به معرفی مکان نشد سامانه سه بار به فاصله 20 روز به متقاضی پیام می دهد پس از آن در لیست ابطال قرار می‌گیرد در صورت عدم اقدام متقاضی ابطال آن توسط سامانه بطور خودکار انجام می‌گردد.
موافقت اصولی هم اعتبار دوساله دارد و در صورتی که متقاضی پس از معرفی مکان، به هر دلیلی موفق به انجام مراحل نشد موافقت اصولی نیز  باطل شده و متقاضی می بایست مجدد درخواست صدور موافقت اصولی نماید.
رسید خدمت : درصورت درخواست توسط متقاضی قابل پیگیری در سامانه می باشد.
30 _ تقسیم و توزیع نیروهای پزشک در سطح دانشگاه های علوم پزشکی سراسر
شناسه خدمت : ۱۸۰۴۱۰۱۴۱۰۰
  آدرس اینترنتی : http://medcare.behdasht.gov.ir
  شماره تماس : مریم احدی 09122472034
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
 شرح خدمت :
هر ساله براساس نظام تخصیص منابع ساختاری خدمات درمان بستری کشور، آمار متخصصین و خدمات تخصصی موجود در بانک اطلاعاتی نیروهای تخصصی، تعداد فارغ التحصیلان هر رشته، مستندات و نظرات کارشناسی دانشگاهها و معاونت درمان وزارت متبوع، سهمیه دانشگاه‌های علوم پزشکی تعیین می گردد.
توزیع نیروهای تخصصی متعهد خدمت در دانشگاه نیز بر اساس دستور العمل توزیع که به توشیح مقام عالی وزارت رسیده، برحسب اعلام نیاز، اولویت‌بندی اولیه و تعداد نیروهای تخصیص یافته صورت می‌پذیرد. دانشگاه مجاز به توزیع پزشکان متخصص معرفی شده در مراکز مورد نیاز خود برحسب اولویت‌های در نظر گرفته شده می‌باشد.
پزشک برای گذراندن دوره تعهدات می بایست در مرحله اول جهت ثبت اطلاعات و مشخصات هویتی به معاونت درمان محل تحصیل مراجعه نماید . اطلاعات توسط کارشناس مسئول توزیع نیروهای تخصصی، در سامانه https://avab.behdasht.gov.ir/specialist ثبت و مدارک بصورت فیزیکی به وزارت متبوع ارسال می گردد.
پس از حدود سه ماه پزشکان جهت انتخاب محل طرح به سامانه https://avab.behdasht.gov.ir/specialist مراجعه نموده و نسبت به انتخاب شهرهای مورد نظر اقدام می نمایند.
در مرحله بعد وزارت بهداشت نسبت به تعیین دانشگاه محل طرح پزشک اقدام و ابلاغ های ایشان به دانشگاه های مورد نظر ارسال می گردد.
سپس دانشگاه  علوم پزشکی قزوین پس از دریافت مدارک و مستندات پزشک از طریق این لینک نسبت به تعیین بیمارستان محل طرح پزشک اقدام می نماید و ابلاغ مربوطه صادر می گردد.
31 _ صدور گواهی وضعیت خدمت ( پایان طرح ) در توزیع پزشکان
شناسه خدمت : ۱۶۰۳۱۰۱۴۱۰۱
  آدرس اینترنتی : http://medcare.behdasht.gov.ir
  شماره تماس : مریم احدی 09122472034
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
 شرح خدمت :
توزیع نیروهای تخصصی متعهد خدمت در دانشگاه نیز بر اساس دستور العمل توزیع و برحسب اعلام نیاز، اولویت‌بندی اولیه و تعداد نیروهای تخصیص یافته صورت می‌پذیرد. پس از انجام دوره قانونی تعهدات، پزشک متخصص با مرکز محل خدمت تسویه کرده و پایان کار ایشان به معاونت توسعه اعلام می شود. در نهایت هم کارشناس توزیع نیروهای تخصصی معاونت درمان پیش نویس گواهی پایان تعهدات را به وزارت متبوع ارسال تا پس از امضا و برگشت به دانشگاه، به متخصص مربوطه تحویل گردد.
32 _ صدور معرفی نامه در توزیع پزشکان
شناسه خدمت : ۱۶۰۳۱۰۱۴۱۰۲
  آدرس اینترنتی : http://medcare.behdasht.gov.ir
  شماره تماس : مریم احدی 09122472034
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
 شرح خدمت :
توزیع نیروهای تخصصی متعهد خدمت در دانشگاه نیز بر اساس دستور العمل توزیع و برحسب اعلام نیاز، اولویت‌بندی اولیه و تعداد نیروهای تخصیص یافته صورت می‌پذیرد. پس از اخذ مدارک لازم و تعیین محل نسبت به صدور معرفی نامه پزشک اقدام خواهد شد.
رسید خدمت : حضوری یا تلفنی
33 _ صدور گواهی معافیت
شناسه خدمت : ۱۱۰۲۱۰۱۴۱۰۳
  آدرس اینترنتی : http://medcare.behdasht.gov.ir
  شماره تماس : مریم احدی 09122472034
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
                                                        میز خدمت الکترونیکی   جذب، جابجایی و خروج نیروی طرحی و ضریبk

ثبت نام مشمولین غیرپزشک و غیردندانپزشک عمومی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح) :
ثبت نام مشمولین غیرپزشک و غیردندانپزشک عمومی طرح قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان جهت اعزام به انجام خدمات و نیز تداوم خدمت  کلیه فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی و آزاد سراسر کشور در رشته های پزشکی و پیراپزشکی و رشته های وابسته در مقاطع کاردانی و بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق این سایت به صورت غیرحضوری و اینترنتی انجام می گیرد.
ثبت نام مشمولین پزشک و دندانپزشک عمومی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح) :
با توجه به شرایط ویژه و نیاز به توزیع پزشکان در کشور و مناطق مورد نیاز، ثبت نام پزشکان عمومی مشمول طرح قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان از طریق این بخش انجام می گیرد.پیرو بخشنامه شماره 207/822 مورخ 1396/7/4، دندانپزشکان محترم مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان از تاریخ 1396/7/26به صورت متمرکز و صرفا از طریق ثبت نام در این بخش از سایت تعیین محل می گردند . لازم به ذکر است شروع و پایان ثبت نام و همچنین اعلام نتایج همزمان با برنامه پزشکان عمومی صورت می پذیرد.
ثبت نام پیام آوران بهداشت :
ثبت نام پیام آوران بهداشت جهت اعزام به خدمت در رشته های پزشکی و پیراپزشکی و رشته های وابسته در مقاطع دیپلم و بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق این بخش به صورت غیرحضوری و اینترنتی انجام می گیرد.
ثبت نام دریافت گواهی پایان خدمات یا معافیت از قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان (طرح) :
ثبت نام دریافت گواهی پایان خدمات یا گواهی معافیت از خدمات قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان از طریق این بخش سایت به صورت غیرحضوری و اینترنتی انجام می گیرد.
کد رهگیری : پس از ثبت نام در سامانه کدرهگیری ارائه می شود و فرد از این طریق وارد سامانه می گردد برای مشاهده مراحل کار
رسید زمان دار : از طریق سامانه ارسال می گردد
مراحل مراجعه ارباب رجوع : یک بار .دریافت گواهی بصورت حضوری به معاونت توسعه
استعلام از سایر دستگاه ها : سازمان ثبت احوال، بنیاد شهید امور ایثارگران، سازمان نظام وظیفه،
پرسش و پاسخ و ثبت شکایات :
متقاضیان طرح در صورتی که شکایتی در خصوص هر یک از مراحل جذب خود داشته باشند می توانند از طریق این قسمت نسبت به ثبت شکایت خود اقدام نمایند
·  دریافت تاییدیه تحصیلی مشمولین طرح و ضریب k از سایت سیستم جامع
·  صدور معرفی نامه، معافیت از طرح، پایان طرح، توقف از طرح، ابلاغ تغییر محل خدمت مشمولین طرح و ضریب k
·  صدور ابلاغ و پایان تعهدات نیروهای ضریب k
·   صدور محرومیت از مطب واحکام نیروهای طرحی وضریب k شاغل درمعاونت ها ودانشکده ها
·  صدور احکام نیروهای طرحی و ضریب k شاغل در معاونت ها و دانشکده ها
·  ارسال اعلام نیاز ماهانه، نیازهای توزیع پزشکان در هر دوره، نیازهای سهمیه ای هر فصل به وزارتخانه
·  ورود کلیه اطلاعات مشمولین طرح به سایت سیستم جامع پزشکان و پیراپزشکان وزارتخانه
·  انجام مکاتبات مربوط به نقل و انتقالات مشمولین طرح با سایر دانشگاه های علوم پزشکی
·  مکاتبات طرحی و ضریبk (استعلام تاییدیه تحصیلی، گواهی اشتغال به کار، تمدید طرح، درخواست اعلام نظر در خصوص به کارگیری یا عدم به کارگیری نیروهای طرحی و ضریبk، برقراری محرومیت از مطب، برقراری حق اشعه، استعلام تک فرزندی و . . .)
·  -انجام آمارهای مربوط به نیروهای طرحی و ضریبk
 
·  -انجام ودیعه مسکن ضریبk
34 _ توزیع متعهدین خدمت دوره دستیاری دندانپزشکی
شناسه خدمت : ۱۶۰۲۱۰۱۴۱۰۴
  آدرس اینترنتی : http://medcare.behdasht.gov.ir
  شماره تماس : مریم احدی 09122472034
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
 شرح خدمت :
توزیع متعهدین خدمت دوره دستیاری دندانپزشکی در دانشگاه بر اساس دستورالعمل توزیع که به توشیح مقام عالی وزارت رسیده، برحسب اعلام نیاز، اولویت‌بندی اولیه و تعداد نیروهای تخصیص یافته صورت می‌پذیرد. دانشگاه مجاز به توزیع پزشکان متخصص معرفی شده در مراکز مورد نیاز خود برحسب اولویت‌های در نظر گرفته شده می‌باشد.
شرح خدمت : حضوری یا تلفنی
35 _ مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی
شناسه خدمت : 16021018102
  آدرس اینترنتی : behdashtgmb.org.i
  شماره تماس : 06633300661-5
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
 شرح خدمت :
جهت دریافت مجوز یا تمدید کار با اشعه در مراکز پرتوپزشکی استان ابتدا ارباب رجوع به معاونت درمان دانشگاه مراجعه کرده و ثبت درخواست اولیه می نماید و مدارک درخواستی تحویل داده سپس دبیرخاانه معاونت درمان ثبت نموده و به معاونت بهداشتی ارجاع میدهد.این درخواست توسط کارشناسان بهداشت محیط معاونت بهداشتی پس از انجام بازدیدهای مربوطه بررسی شده و مجوز لازم صادر میگردد.نامه تاییدیه به ارباب رجوع ارسال میگردد. ارباب رجوع پس از دریافت نامه تاییدیه جهت دریافت مجوز مربوطه به معاونت بهداشتی مراجعه می نماید
رسید زمان دار : نامه تاییدیه بصورت فیزیکی
36 _ برگزاری آزمون دستیاری دندانپزشکی
شناسه خدمت : ۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۳
  آدرس اینترنتی : http://www.sanjeshp.ir
  شماره تماس : 06633120150
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
شرح خدمت :این خدمت بصورت الکترونیکی در وزارت بهداشت و درمان صورت می گیرد
37 _ ارزشیابی کلیه آزمون های علوم پزشکی
شناسه خدمت : ۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۲
  آدرس اینترنتی : http://www.sanjeshp.ir
  شماره تماس : 06633120150
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
هدف از این فرآیند  ارتقای علمی دانشگاهها در رشته های مختلف و تهیه اطلاعات سودمند برای دانشگاههای وزارت متبوع برای تصمیم گیری مبتنی بر شواهد است.
38 _ تصویب و ابلاغ برنامه ها به دانشگاه های علوم پزشکی و موسسات اجرایی مرتبط
شناسه خدمت : 18082576000
  آدرس اینترنتی : http://gpde.behdasht.gov.ir
  شماره تماس : 06633300661-5
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
شرح خدمت :
بطور کلی این زیرخدمت در وزارتخانه صورت می گیرد . اما مستندات مورد نیاز جهت ارائه به وزارت خانه صورت می پذیرد.
39 _ ارتقای اعضای هیات علمی
شناسه خدمت : 10031028101
  آدرس اینترنتی : http://aac.behdasht.gov.ir
  شماره تماس : رضوان باطبی(ارتقا) --- 06633120150
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
 رسالت: از آنجاییکه یکی از ارکان اصلی دانشگاه، اعضای هیات علمی متدین پایبند به اصول و ارزشهای والای نظام جمهوری اسلامی و فرهیخته و توانمند می باشند لذا  از طریق  جذب نیروهای متدین و توانمند به ارتقاء آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و خدماتی دانشگاه می اندیشیم.
اهداف : یکپارچه سازی کلیه امور مرتبط با اعضای هیات علمی در راستای ارائه خدمات جامع به اعضای هیات علمی
 وظایف : ایده و افکار کارشناسان حاضر در دبیرخانه هیات اجرایی جذب بر این اصل استوار است که کلیه امور مربوط به اعضای هیات علمی دانشگاه ( اعم از جذب هیات علمی،تبدیل وضعیت استخدامی متعهد خدمت و......) در حداقل زمان ممکن بررسی و به نحو احسنت و با در نظر گرفتن رضایت ارباب رجوع  ارائه نمایند.
40 _ بررسی درخواست های انتقال ، تغییر رشته و جابجایی دستیاران دندانپزشکی
شناسه خدمت : ۱۸۰۴۱۰۰۲۷۱۰۴
  آدرس اینترنتی : http://transmission.behdasht.gov.ir
  شماره تماس : 06633300661-5
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
شرح خدمت
در حال حاضر متقاضیان انتقالی در دانشگاه ها پس از اخذ مجوز از دانشگاه مبدا به حوزه های خدمات آموزشی دانشگاه ها معرفی می گردند و سپس با صرف زمان و هزینه به دانشگاه مقصد مراجعه نموده و اقدام به ثبت تقاضای انتقالی و پیگیری آن می نمایند و این فرآیند در طول تمام سال تحصیلی  صورت می پذیرد.
 
    عرفی خدمت نحوه نقل و انتقال دستیاران تخصصی دندانپزشکی :
 دستیاران رشته های تخصصی دندانپزشکی بر اساس آیین نامه دوره های تخصصی دندانپزشکی و در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آیین نامه می توانند به دانشگاههای دیگر در داخل کشور منتقل شوند. این امر بصورت الکترونیکی و در قالب اتوماسیون اداری درون دانشگاهی و بین دانشگاهها صورت می پذیرد.
 
با توجه به مسافت دانشگاه ها از یکدیگر و امکان خطرات احتمالی برای رفت وآمد دانشجویان جهت اخذ پذیرش برای درخواست انتقالی خود ، وزارت متبوع با ایجاد سامانه انتقالی دانشجویان از این امر جلوگیری نموده تا دانشجویان با ورود به سامانه به ادرس http://transmission.behdasht.gov.ir در زمان مقرر نسبت به ارائه درخواست خود اقدام نمایند.در خصوص دانشجویان دانشگاه های غیر علوم پزشکی که متقاضی انتقال توأم با تغییررشته هستند نیز می بایستی فرم خود را به صورت حضوری به اداره کل آموزش دانشگاه تحویل نمایند تا بعد از بررسی در خصوص درخواست دانشجو اعلام نظر گردد.
41 _ معرفی افراد ستادی به بانک مربوطه جهت دریافت وام مسکن
شناسه خدمت : ۱۱۳۰۱۱۰۲۹۱01
  آدرس اینترنتی : http://lums.ac.ir
  شماره تماس : فاطمه مسعودی --06633120149
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
عامل اساسی در ایجادتلاش ها و فعالیت فرد یا افراد انگیزش می باشد و عوامل مختلفی سبب این امرمی شود . اعضای هیئت علمی بدنه اصلی هر دانشگاه را تشکیل می دهند . دانشگاه های علوم پزشکی به اساتید با انگیزه به عنوان یکی از ارکان تعلیم و تربیت نیاز دارند تا در آموزش دانشجویان و ارتقای بهداشت درمان جامعه موثر واقع شوند .
یکی از عواملی که سبب انگیزش بیرونی اعضای هیات علمی می گردد حمایت ها و پشتیبانی نیازهای معیشتی و علمی می باشد
42 _ نظارت بر اجرای امور مربوط به پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن توسط بانک هاو رفع مشکلات احتمالی
شناسه خدمت : 13011029102
  آدرس اینترنتی : http://lums.ac.ir
  شماره تماس : فاطمه مسعودی --06633120149
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت

عامل اساسی در ایجاد تلاش ها و فعالیت فرد یا افراد انگیزش می باشد و عوامل مختلفی سبب این امرمی شود . اعضای هیئت علمی بدنه اصلی هر دانشگاه را تشکیل می دهند . دانشگاه های علوم پزشکی به اساتید با انگیزه به عنوان یکی از ارکان تعلیم و تربیت نیاز دارند تا در آموزش دانشجویان و ارتقای بهداشت درمان جامعه موثر واقع شوند . یکی از عواملی که سبب انگیزش بیرونی اعضای هیات علمی می گردد حمایت ها و پشتیبانی نیازهای معیشتی و علمی می باشد.در غالب ارائه وام خرید و ساخت مسکن ،-خودرو و گردشگری – تسهیلات نقل و انتقالات فرزندان اعضای هیات علمی ، توسعه و احیاء تعاونی مسکن – صندوق رفاه اعضای هیات علمی
43 _ اعطای تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی
شناسه خدمت : 552۱۸۰۴۱۶۲۵۰۰۰
  آدرس اینترنتی : http://lums.ac.ir
  شماره تماس : 06633300661-5
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
جهت رفاه حال دانشجویانی که نیاز به دریافت وام های دانشجویی دارند اعتباری از سوی صندوق رفاه وزارت بهداشت جهت ارائه به دانشجویان تحت عنوان وام دانشجویی تخصیص گرفته است. دانشجویان متقاضی وام باید در مهلت مقرر در پرتال صندوق رفاه اقدام به ثبت نام کنند.
 
44 _ تدوین برنامه های آموزشی رشته های تخصصی دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی
شناسه خدمت : 180410027101
  آدرس اینترنتی : http://gpde.behdasht.gov.ir
  شماره تماس : 06633300661-5
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
 شرح خدمت :
بطور کلی این زیرخدمت در وزارتخانه صورت می گیرد . اما مستندات مورد نیاز جهت ارائه به وزارت خانه صورت می پذیرد.


 
45 _ ایجاد ، راه اندازی و گسترش رشته های تخصصی دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی
شناسه خدمت : ۱۸۰۴۱۰۰۲۷۱۰۰
  آدرس اینترنتی : http://meb.behdasht.gov.ir
  شماره تماس : 06633300661-5
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
 
شرح خدمت :
بطور کلی این زیرخدمت در وزارتخانه انجام می گیرد .
http://meb.behdasht.gov.ir
راهنمای تقاضای تاسیس رشته
باستناد رای صادره در نودونهمین اجلاس مورخ 12/2/75 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ضوابط پیشنهادی ایجاد رشته های علوم پایه پزشکی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای Ph.D  بشرح زیر به تصویب رسیده است:  
1- گروههای متقاضی راه اندازی رشته های کارشناسی ارشد بایستی دارای شرایط زیر باشند : حداقل دارای یک نفر عضو هیات علمی ثابت و تمام وقت در مرتبه دانشیاری و دو نفر عضو هیات علمی ثابت و تمام وقت در مرتبه استادیاری با حداقل سه سال سابقه تدریس و تحقیق در رشته مورد نظر مشروط به اینکه حداقل در 5 سال گذشته 3 مقاله تحقیقی داشته باشند.
2- گروههای متقاضی دایر نمودن دوره های دکترا بایستی دارای شرایط زیر باشند :
الف - حداقل سه دوره دانشجوی کارشناسی ارشد در آن رشته تربیت نموده و فارغ التحصیل داده باشند.  
ب- دارای حداقل دو نفر عضو هیات علمی ثابت و تمام وقت با مرتبه دانشیاری و سه نفر عضو هیات علمی ثابت و تمام در مرتبه استادیاری به سه سال سابقه تدریس و تحقیق مشروط بر اینکه حداقل 5 مداخله تحقیقی تایید شده توسط معاونت پژوهشی و با شورای پژوهش های علمی ارائه نمایند.  
ج - اعضای هیات علمی گروه قادر باشند70%از دروس اختصاص رشته را از نظر آموزش پوشش دهند  
3- حداقل شرایط فیزیکی ، فضای آموزشی ، آزمایشگاهی ، کتابخانه ای منابع علمی و توانایی ها در مورد رشته های مختلف ، متفاوت است .بدیهی است گروههای مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا بایستی حداقل های لازم برای هر رشته را دارا باشد بهر حال اعلام نظریه نهایی بعهده شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی می باشد.  
4-  ایجاد دوره های جدید که برای اولین بار در کشور تاسیس خواهد شد از ضوابط فوق مستنثی می باشند و با تشخیص شورای گسترش دانشگاهها رد و یا تصویب خواهند شد.  
 
- شناسنامه خدمت ارائه خدمات آموزشی دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی  ( تاسیس رشته )

- شناسنامه فرآیند تاسیس رشته

- فرم درخواست ایجاد برنامه های آموزشی (ویژه ضرورت سنجی )

- فرم تقاضا تاسیس رشته تحصیلی

- شرح وظایف کارشناس تاسیس رشته

 
بسته توسعه و ارتقاء زیر ساخت های آموزش علوم پزشکی
ناظر به:
سیاست های دوازه گانه برنامه آموزش عالی سلامت
 
1-بستر سازی برای کمال و تعالی (Excellence) رشته های علوم پزشکی به ویژه علوم نوین و بین رشته ای در شرایط پسا تحریم
 
اهداف:
-ارتقاء توانمندی علمی و فنی اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه آخرین فناوریهای روز دنیا
-راه اندازی آزمایشگاه های مرجع آموزشی در کلان منطقه های کشور
-جهت دهی آموزش و پژوهش دوره های تحصیلات تکمیلی در راستای تربیت دانشجویان فناور و تولید محصولات مبتنی بر دانش
 
2-نقشه راه بقا برای تقویت زیر ساخت های تجهیزاتی گروههای آموزشی دست اندر کار تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (phd)
اهداف:  
-ترمیم بخشی از کاستی های موجود منابع و تجهیزات ناشی از توسعه کمی تحصیلات تکمیلی در سالهای اخیر
-ایجاد انگیزه در گروه های مسئول دوره های تحصیلات تکمیلی از طریق اختصاص بودجه بر اساس عملکرد آموزشی
-ارتقاء کیفیت آموزش عملی دوره های تحصیلات تکمیلی
-ارتقاء کیفیت پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
-افزایش کیفیت انتشارات علمی حاصل از دوره های تحصیلات تکمیلی
 
3-طراحی و اجرای سیستم اطلاعات یکپارچه آموزش علوم پزشکی کشور
اهداف:
-طراحی و راه اندازی پورتال های مورد نیاز و ارتقاء پورتال های موجود معاونت آموزشی و دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی کشور
-تهیه بانک جامع اطلاعاتی رشته ها و مقاطع دایر در دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی
-تهیه بانک جامع اطلاعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی
-تهیه بانک جامع اطلاعاتی امکاناتی،تجهیزاتو فضاهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی
-تعداد فرآیندهای مکانیزه تاسیس و ارزشیابی دوره ای رشته ها در دبیرخانه ها و دانشگاه ها
 
4- تقویت زیرساختهای تجهیزاتی بیمارستانهای آموزشی و مراکز ارائه خدمات درگیر در آموزش
اهداف:
-ترمیم بخشی از کاستی های موجود منابع و تجهیزات ناشی از توسعه کمی تحصیلات تکمیلی در سالهای اخیر
-ایجاد انگیزه در گروههای مسئول دوره های پزشکی و دندانپزشکی عمومی، تخصصی و فوق تخصصی از طریق اختصاص بودجه بر اساس عملکرد آموزشی
-ارتقاء کیفیت آموزش بالینی دوره های پزشکی و دندانپزشکی عمومی، تخصصی و فوق تخصص
46 _ اعلام نتایج آزمون ها و رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمون ها
شناسه خدمت : ۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۱
  آدرس اینترنتی : https://sanjeshp.ir/
  شماره تماس : 06633300661-5
پیشنهاد و انتقاد
نظرسنجی
بیانیه توافق سطح خدمت
برگزاری آزمون های جامع دانشجویان بصورت الکترونیک * برگزاری آزمون های تستی * برگزاری آزمون های چند گزینه‌ای * برگزاری آزمون های گزینه و بازخورد (PMP) * برگزاری آزمون های KF * برگزاری آزمون های اسلایدی مزایای سیستم: * امکان برگزاری آزمون های متعدد در سال * صرفه جویی در مصرف منابع * امکان ایجاد بانک سؤال * امکان ایجاد شناسنامه سؤال
•    

 

0 مورد یافت شد

سوالات متداول

ستاد دانشگاه علوم پزشکی لرستان کجاست ؟

خرم آباد، خیابان معلم، میدان شهید انوشیروان رضایی، دانشگاه علوم پزشکی

فرم نظرسنجی میزان رضایت از میز خدمت الکترونیکی
فرم نظرسنجی میزان رضایت از میز خدمت الکترونیکی