سوالات متداول

ستاد دانشگاه علوم پزشکی لرستان کجاست ؟

خرم آباد، خیابان معلم، میدان شهید انوشیروان رضایی، دانشگاه علوم پزشکی

فرم نظرسنجی میزان رضایت از میز خدمت الکترونیکی
فرم نظرسنجی میزان رضایت از میز خدمت الکترونیکی